1. Support page
  2. Algemene Voorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden & privacy

General terms & privacy

For English click here

Persoonsgegevens die wij als Toogethr verwerken
Toogethr is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. Voor meer informatie, of om het proces te starten om uw rechten uit te oefenen, melding te maken van het (mogelijk) lekken van persoonsgegevens of contact op te nemen met onze Functionaris Gegevensbescherming, kunt u gebruik maken van het e-mailadres support@toogethr.com

Algemeen
Toogethr verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Toogethr verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, contracten met klanten en leveranciers, afspraken met de medewerkers en het (privacy)beleid binnen Toogethr en haar bedrijven. Deze gegevens kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op uw NAW-gegevens of emailadres. Maar ook op persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door in correspondentie of telefonisch informatie met Toogethr te delen; locatiegegevens, gegevens over uw activiteiten op onze website, uw surfgedrag, et cetera. Toogethr houdt een register bij waarmee de rechtmatigheid, transparantie, doelbinding en juistheid van verwerkingsactiviteiten van persoonsgegevens bewaakt kan worden, zodat Toogethr hier verantwoording over af kan leggen.  

1. Doelbinding
In het algemeen verwerkt Toogethr uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:  Het verzenden van producten via onze webshop. Het valideren van gemaakte “ritten”. Het verzenden van rapportages over behaalde resultaten. Het verzenden van onze nieuwsbrieven. Het bieden van klantondersteuning. U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten. Uw gedrag op onze website te analyseren om daarmee de website te verbeteren.

2. Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren
Toogethr bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hebben de bewaartermijnen voor de verschillende categorieën van persoonsgegevens vastgelegd in onze verwerkingsregisters. Toogethr deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de met u afgesloten overeenkomst en om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen. In overige gevallen verstrekt Toogethr uitsluitend uw persoonsgegevens aan andere partijen indien u hiervoor nadrukkelijk toestemming hebt gegeven. Met organisaties die uw gegevens verwerken in opdracht van Toogethr, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Toogethr blijft verantwoordelijk voor deze verwerking. Toogethr zal verzamelde gegevens zonder schriftelijke toestemming niet verkopen aan andere partijen.

3. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Toogethr gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Toogethr gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen wij cookies die uw surfgedrag bijhouden, zodat wij op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Een uitleg kunt u vinden via: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/wat-zijn-cookies/. Op onze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of mediabedrijven. Als u via een digitale dienst van Toogethr terechtkomt op de website of applicatie van een derde partij zijn de voorwaarden en privacyregels van die organisatie van toepassing. Wij adviseren u in die gevallen de privacyverklaring van deze partner c.q. derde partij te raadplegen.  

4. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het recht op gegevensoverdracht.  U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht, intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar support@toogethr.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door uzelf wordt gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs of paspoort met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, de Machine Readable Zone (MRZ) dat wil zeggen de strook met nummers onderaan het identiteitsbewijs en paspoort, het documentnummer en uw Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. U ontvangt van ons binnen 2 dagen een antwoord op uw mail. Uw verzoek wordt in ieder geval binnen 4 weken afgehandeld.  U kunt ook bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie of gerichte aanbiedingen van Toogethr via e-mail, telefoon, post en/of SMS; een dergelijk verzoek kunt u eveneens sturen naar support@toogethr.com

6. Hoe wij persoonsgegevens beveiligingen
Toogethr neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan. Persoonsgegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van Toogethr als dat nodig is voor de uitvoering van hun werkzaamheden. Toogethr is echter niet aansprakelijk voor onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan Toogethr.  Wij stellen het melden van mogelijke kwetsbaarheden op prijs. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, kunt u daarnaast altijd contact met ons zoeken via support@toogethr.com

7. Wijziging van deze Privacyverklaring
Toogethr behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring; de actuele versie is altijd via deze pagina beschikbaar. Wij raden u aan deze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen zodat u altijd weet hoe Toogethr persoonsgegevens verwerkt. Deze Privacyverklaring is op 1 april 2019 voor het laatst gewijzigd.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN TOOGETHR Februari 2019
Inhoudsopgave
1.    Offerte en aanvaarding
2.    Levering van deDiensten
3.    Bepalingen overonderhoud
4.    Bepalingen over remotesupport
5.    Installatie en configuratie
6.    Ontwikkeling van werken
7.    Oplevering en aanvaarding
8.    Rechten van intellectuele eigendom
9.    Prijzen en betaling
10.   Geheimhouding
11.   Aansprakelijkheid
12.   Duur en opzegging
13.   Wijzigingen in overeenkomst
14.   Slotbepalingen
15.   Downloads  

1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden, offerte enaanvaarding
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en voorstellen die daaruit voortvloeien tussen TOOGETHR te Utrecht, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 66724821 en haar wederpartijen, die laatste hierna te noemen: ‘Opdrachtgever’.

1.2 Bepalingen of algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitdrukkelijk niet van toepassing en worden, voor zover Opdrachtgever daarnaar verwijst, uitdrukkelijk door TOOGETHR van de hand gewezen. Enkel door TOOGETHR uitdrukkelijk schriftelijk aanvaarde voorwaarden van Opdrachtgever zijn vantoepassing.

1.3 TOOGETHR stelt een offerte op waarin TOOGETHR aangeeft welke werkzaamheden, hierna te noemen: ‘de Diensten’, TOOGETHR aanbiedt te verrichten voor Opdrachtgever, wat bij de Diensten inbegrepen is en welk bedrag daarvoor verschuldigd zal zijn. Uitsluitend de in de offerte aangegeven omschrijving van de Diensten is bindend.

1.4 In het algemeen omvatten de Diensten onderhoud aan de hardware en/of software van Opdrachtgever, configuratie en installatie van hardware en/of software ten behoeve van Opdrachtgever, het maken van maatwerksoftware op verzoek van Opdrachtgever, levering van hardware, levering van software onder licentie, het leveren van ondersteuning op afstand, het leveren van ondersteuning op locatie aan medewerkers van Opdrachtgever en al hetgeen daarmee samenhangt. Andere werkzaamheden worden alleen verricht indien dit in de offerte vermeld is.

1.5 Een offerte is geheel vrijblijvend en geldig tot deze wordt ingetrokken door TOOGETHR, tenzij anders aangegeven in de offerte. TOOGETHR kan nimmer verplicht worden een aanvaarding na deze periode aan te nemen, maar indien TOOGETHR daartoe overgaat, is de offerte alsnog aanvaard.

1.6 De overeenkomst komt tot stand op het moment waarop de mededeling inhoudende aanvaarding van de offerte door Opdrachtgever wordt ontvangen door TOOGETHR. Deze mededeling kan per e-mail worden gedaan.

1.7 Indien Opdrachtgever niet expliciet aangeeft akkoord te gaan met de offerte, maar er desondanks mee instemt, of die indruk wekt, dat TOOGETHR werkzaamheden verricht die binnen de omschrijving van de Diensten vallen, dan wordt de offerte als aanvaard beschouwd. Dit geldt ook wanneer Opdrachtgever TOOGETHR verzoekt bepaalde werkzaamheden te verrichten zonder een formele offerte af te wachten.

1.8 TOOGETHR zal bij verzoeken om meerwerk een passende offerte uitbrengen, dan wel deze uitvoeren tegen de op dat moment met de Opdrachtgever overeengekomen prijzen, tegen meerkosten.

2.  Levering van de Diensten
2.1  Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen zullen de Diensten zo spoedig mogelijk door TOOGETHR uitgevoerd worden conform de offerte, daarbij rekening houdend met redelijke wensen van Opdrachtgever. Onverminderd het bepaalde in artikel 2.8 van deze Algemene Voorwaarden is TOOGETHR steeds gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten derden in te schakelen en inplaats van licenties sublicenties te verstrekken aan Opdrachtgever. Dit levertaan de zijde van TOOGETHR nimmer een tekortkoming op en TOOGETHR komt daarmee de overeenkomst met Opdrachtgever correct na.

2.2 Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en na te laten wat redelijkerwijs wenselijk en nodig is om een juiste en tijdige uitvoering van de Diensten mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan TOOGETHR aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Diensten, tijdig aan TOOGETHR worden verstrekt.

2.3 Een door TOOGETHR opgegeven termijn voor het volbrengen van de opdracht, of delen van de opdracht, heeft slechts een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst uitdrukkelijk anders blijkt. De Opdrachtgever dient TOOGETHR in het geval van overschrijding van de opgegeven termijn schriftelijk in gebreke te stellen en aan TOOGETHR een termijn van minimaal dertig (30) dagen te gunnen om alsnog na te komen.

2.4 Tenzij anders is overeengekomen behoren het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en ontheffingen, het uitvoeren van instructies van de Opdrachtgever en het nagaan of aan wettelijke of kwaliteitsnormen wordt voldaan, niet tot de opdracht of verantwoordelijkheid van TOOGETHR.

2.5 Opdrachtgever zal TOOGETHR toegang geven tot alle plaatsen, diensten en accounts onder haar beheer (zoals webhosting accounts) die TOOGETHR redelijkerwijs nodig heeft om de Diensten te leveren.

2.6 TOOGETHR voert de Diensten zorgvuldig, degelijk en zo goed mogelijk uit. Onverminderd het bepaalde in artikel 2.8 van deze Algemene Voorwaarden heeft TOOGETHR steeds het recht om voor de uitvoering van de Diensten derden in te schakelen. TOOGETHR is en blijft ter zake van de gesloten overeenkomst naar Opdrachtgever toe de verantwoordelijke en aansprakelijke contractuele wederpartij, tenzij zich de situatie als bedoeld in artikel 2.8 van deze algemene voorwaarden voordoet.

2.7 TOOGETHR is gerechtigd, maar nimmer verplicht, de juistheid, volledigheid of samenhang van de aan hem ter beschikking gestelde bronmaterialen, eisen of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.

2.8 Tenzij anders overeengekomen is TOOGETHR geen partij bij de levering van diensten van derden, zoals softwarelicenties of hosting die nodig zijn bij Diensten, ook niet indien TOOGETHR deze diensten afneemt ten behoeve van Opdrachtgever. Bij als Dienst geleverde softwarelicenties is het afhankelijk van de leverancier of TOOGETHR de contractuele wederpartij van Opdrachtgever is of de leverancier. TOOGETHR zal hierover adequaat informeren.

2.9 TOOGETHR heeft het recht de Diensten (tijdelijk) niet of beperkt te leveren, met andere woorden: haar verplichtingen jegens Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk op te schorten, als Opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting tegenover TOOGETHR niet na komt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden.

3.  Bepalingen overonderhoud
3.1 Onder onderhoud wordt verstaan het laten functioneren van de Diensten en/of software conform de offerte of nadere afspraak, en meer algemeen het herstellen van fouten.

3.2 TOOGETHR zal zich inspannen het onderhoud zo goed mogelijk uit te voeren, maar is daarbij vaak afhankelijk van haar leverancier(s) en derden voor updates, fout herstelsoftware ('patches') of reserve-onderdelen. TOOGETHR is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte werking van de software niet ten goede komt of niet in het belang is van Opdrachtgever.

3.3 Als onderdeel van het onderhoud zal TOOGETHR zich inspannen om fouten ter zake van de geleverdeDienstenenbijbehorendesoftwareteherstellen.TOOGETHRishierbijechterafhankelijk van leverancier(s) en derden. Bij nieuwe functionaliteit of wijzigingen die het functioneren van de software wezenlijk kunnen veranderen zal TOOGETHR hier vooraf overleg over voeren met Opdrachtgever.

3.4 Opdrachtgever kan veranderingen en/of functionaliteiten aan de software van TOOGETHR kenbaar maken. TOOGETHR is steeds gerechtigd een verzoek te weigeren als deze naar haar oordeelniethaalbaarisofeengoedewerkingofbeschikbaarheidvandesoftwarekanbelemmeren.

3.5 Indien naar het oordeel van een (toe)leverancier van TOOGETHR een verzochte verandering het functioneren of de veiligheid van de software negatief kan beïnvloeden, zal TOOGETHR dit schriftelijk melden aan Opdrachtgever.  

4.  Bepalingen over remotesupport
-  Vervallen -

5.  Installatie en configuratie
5.1  Indien voor het gebruik van software licenties van derden noodzakelijk zijn, zal Opdrachtgever deze licenties afnemen en er voor zorgen dat de daarin opgenomen bepalingen stipt nageleefd worden. Opdrachtgever vrijwaart TOOGETHR voor aanspraken van derden betreffende installatie en licenties van de software, behoudens voor zover de aanspraken het gevolg zijn van informatie of (sub)licenties geleverd door TOOGETHR.

6.  Ontwikkeling van werken
6.1  Indien een Dienst strekt tot het ontwikkelen, configureren en/of aanpassen van websites, databestanden, software, documentatie, adviezen, rapporten, analyses, ontwerpen, teksten, foto’s, films, geluidsopnamen, afbeeldingen, audiovisueel materiaal, logo’s of huisstijlen (hierna te noemen: “Werken”), heeft TOOGETHR, tenzij anders overeengekomen, het recht gebruik te maken van afbeeldingen, software en componenten van derden bij de ontwikkeling, configuratie of aanpassing van Werken.

6.2 Het is TOOGETHR toegestaan gebruik te maken van opensourcesoftware waarvan de rechten bij derden liggen. Dit betekent onder meer dat TOOGETHR opensourcesoftware mag leveren aan Opdrachtgever en open source software mag verwerken in Werken die TOOGETHR maakt of aanpast in het kader van een Dienst. Indien de licentie van bepaalde opensourcesoftware met zich meebrengt dat Opdrachtgever (delen van) de software alleen als open source kan verspreiden, zal TOOGETHR Opdrachtgever afdoende informeren over alle van toepassing zijnde licentievoorwaarden.

6.3 Na oplevering ligt de verantwoordelijkheid op een correcte naleving van de betreffende licenties van derden bij het gebruik van de ontwikkelde Werken bij Opdrachtgever.

7.  Oplevering en aanvaarding
7.1 TOOGETHR zal na uitvoering van de implementatie werkzaamheden of gedeelten daarvan het resultaat opleveren wanneer dit in haar professionele opinie voldoet aan de specificaties of geschikt is voor gebruik.

7.2 Opdrachtgever dient vervolgens binnen een redelijke termijn na oplevering het opgeleverde te evalueren en goed of af te keuren. Indien Opdrachtgever niet binnen deze periode het opgeleverde afkeurt, wordt het opgeleverde geacht te zijn aanvaard.

7.3 Indien een implementatie dienst of werk in fasen wordt opgeleverd, dient Opdrachtgever na oplevering van elke fase de goed- of afkeuring van het deel van de Dienst of het werk van die fase te geven op de wijze zoals in het vorige lid bepaald. Opdrachtgever mag een goed- of afkeuring in een latere fase niet baseren op aspecten die in een eerdere fase goed gekeurd zijn.

7.4 Indien Opdrachtgever het opgeleverde geheel of gedeeltelijk afkeurt, zal TOOGETHR zich inspannen de reden van afkeuring zo snel mogelijk weg te nemen, indien die afkeuring gegrond is. Dit kan TOOGETHR doen door het resultaat te reviseren of gemotiveerd aan te geven waarom de reden niet opgaat. Opdrachtgever heeft vervolgens wederom een redelijke termijn om de revisie of motivatie goed of af te keuren.

7.5 Na aanvaarding van het opgeleverde vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken in het opgeleverde, tenzij TOOGETHR het gebrek kende of had moeten kennen ten tijde van aanvaarding. In ieder geval vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken na verloop van een jaar na beëindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook.

8.  Rechten van intellectuele eigendom
8.1  Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de overeenkomst door TOOGETHR ontwikkelde of geleverde Diensten, software of Werken berusten uitsluitend bij TOOGETHR of diens licentiegevers. Uitsluitend indien expliciet in de offerte vermeld of apart expliciet overeengekomen kunnen rechten overgedragen worden aan Opdrachtgever.

8.2 Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige zal Opdrachtgever de Werken of andere resultaten van Diensten materialen niet verveelvoudigen of openbaar maken. Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de materialen dat buiten de strekking van de overeenkomst of verleende gebruiksrechten valt, wordt beschouwd als een schending van het auteursrecht. Opdrachtgever zal een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van EUR 25.000 (zegge: vijfentwintigduizend euro) per inbreuk makende handeling betalen aan TOOGETHR. Dit doet niets af aan het recht van TOOGETHR om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen ten einde de inbreuk te doen beëindigen.

8.3 Opdrachtgever is gerechtigd wijzigingen in Werken aan te brengen die zij in gebruiksrecht krijgt, maar alleen als dat expliciet in de overeenkomst opgenomen is.

8.4 Opdrachtgever heeft geen recht op een kopie van bronbestanden van geleverde Diensten, software of Werken tenzij dit expliciet en ondubbelzinnig in de overeenkomst schriftelijk is vastgelegd.

8.5 Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen, inclusief aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de materialen.

9.  Prijzen en betaling
9.1  Opdrachtgever neemt de Diensten of software af op:
1.    abonnementsbasis, dat wil zeggen een vast bedrag per jaar gebaseerd op de overeengekomen community grootte, dit bedrag dient vooraf voldaan te worden; en/of
2.    eventueel aangevuld met kosten op project basis, dat wil zeggen een vast bedrag per project waarvan 100% vooraf voldaan dient te worden; en/of
3.    implementatiekosten dat wil zeggen een eenmalig vast bedrag om het systeem klaar te maken voor gebruik. Dit bedrag dient vooraf voldaan te worden.

9.2 Gedurende de looptijd vindt overleg plaats tussen TOOGETHR en Opdrachtgever die relatie hebben tot de specifieke Opdracht, behoudens spoedeisende omstandigheden.

9.3 TOOGETHR zal voor de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen een digitale factuur sturen aan Opdrachtgever.

9.4 Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald is de betalingstermijn van digitale facturen van TOOGETHR een maand na de datum van de factuur. Indien Opdrachtgever niet tijdig betaalt, is hij na het verstrijken van deze periode van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Indien een verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke (handels)rente verschuldigd.

9.5 Indien Opdrachtgever meent dat (een gedeelte van) een digitale factuur onjuist is, dient hij dit binnen de betalingstermijn aan TOOGETHR te melden. De betalingsverplichting van het betwiste (maar niet het overige) wordt opgeschort totdat TOOGETHR de melding heeft onderzocht. Indien na onderzoek van TOOGETHR blijkt dat de betwisting onterecht was, dient Opdrachtgever binnen zeven dagen het betwiste alsnog te voldoen.

9.6 Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke (incasso)kosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. Bovendien is TOOGETHR in dit geval gerechtigd administratiekosten van EUR 50 in rekening te brengen.

9.7 De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

10. Geheimhouding
10.1 Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende Partij weet of behoort te weten dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst.

10.2  TOOGETHR zal zich inspannen om te vermijden dat zij kennis neemt van gegevens die Opdrachtgever opslaat en/of verspreidt via de hardware of software waarde Diensten op betrekking hebben, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de overeenkomst of TOOGETHR daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal TOOGETHR zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen haar macht ligt.

10.3 TOOGETHR mag de kennis die zij heeft opgedaan bij het uitvoeren van de overeenkomst gebruiken voor andere opdrachten, voor zover hierbij geen informatie van Opdrachtgever in strijd met verplichtingen omtrent vertrouwelijkheid beschikbaar komt voorderden.

10.4 De verplichtingen uit dit artikel blijven ook bestaan na beëindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de Partij die de informatie verstrekt redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

11. Aansprakelijkheid
11.1 TOOGETHR is slechts aansprakelijk tegenover Opdrachtgever in het geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst en uitsluitend voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie.

11.2 Iedere aansprakelijkheid van TOOGETHR voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder onder meer begrepen is aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade, schade wegens misgelopen omzet of winst, schade wegens verlies van gegevens alsook schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden.

11.3 De aansprakelijkheid van TOOGETHR wegens toereken bare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever TOOGETHR direct en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn gesteld wordt om de tekortkoming weg te nemen, en TOOGETHR ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat TOOGETHR in staat is daarop adequaat te reageren.
         
11.4 In geval van overmacht, waar onder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat TOOGETHR door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van TOOGETHR kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmacht situatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

12. Duur enopzegging
12.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij anders tussen partijen is in de overeenkomst nadrukkelijk is overeengekomen.

12.2 Opzegging geschiedt zoals in de overeenkomst / getekend voorstel is opgenomen. Opzegging geschiedt tegen het einde van de kalendermaand, waarin de opzegging plaatsvindt. Van een duurovereenkomst is sprake indien een looptijd bij aanvang van die duurovereenkomst van meer dan één jaar is overeengekomen.

12.3 Na opzegging, beëindiging of ontbinding om welke reden dan ook is TOOGETHR gerechtigd om per direct na de datum waarop de overeenkomst afloopt alle ten behoeve van Opdrachtgever bij hemzelf opgeslagen gegevens te wissen, tenzij wettelijke verplichtingen voor TOOGETHR anders luiden. TOOGETHR is niet verplicht in dat geval kosteloos Opdrachtgever een kopie van deze gegevens te verschaffen.

12.4  De overeenkomst eindigt automatisch indien een partij in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen krijgt gelegd, overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

13. Wijzigingen in overeenkomst
13.1 Wijzigingen op de tussen Partijen gesloten overeenkomst zijn slechts mogelijk en rechtsgeldig indien die wijzigingen uitdrukkelijk schriftelijk worden overeen gekomen.

13.2 Indien de overeenkomst een duurovereenkomst is, is TOOGETHR echter eens per kalenderjaar gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig aan te passen of uit te breiden. Zij dient hiertoe minstens twee maanden voordat de aanpassingen of uitbreiding en effect zullen krijgen, mededeling te doen aan Opdrachtgever. Wijzigingen in de algemene voorwaarden raken de specifieke afspraken tussen Partijen niet en doen evenmin afbreuk aan de kern van de door TOOGETHR te leveren prestaties.

13.3 Indien Opdrachtgever binnen de periode van twee maanden, als bedoeld in artikel 13.2 van deze algemene voorwaarden, bezwaar maakt, zal TOOGETHR overwegen of zij de bezwaarlijke aanpassingen of uitbreidingen in wenst te trekken of niet. TOOGETHR zal van deze beslissing mededeling doen aan Opdrachtgever. Indien TOOGETHR de voor Opdrachtgever bezwaarlijke aanpassingen of uitbreidingen niet wenst in te trekken, heeft Opdrachtgever het recht de overeenkomst op te zeggen per de ingangsdatum van de gewijzigde algemene voorwaarden, tenzij de wijziging van dermate geringe betekenis is, dat die een dergelijke opzegging van de overeenkomst niet rechtvaardigt.

13.4 TOOGETHR mag op elk moment wijzigingen in deze algemene voorwaarden doorvoeren als deze noodzakelijk zijn vanwege gewijzigde wettelijke regelingen. Dergelijke wijzigingen geven Opdrachtgever geen recht de overeenkomst op te zeggen of anderszins te beëindigen.

13.5 Het in dit artikel – Wijzigingen in overeenkomst - bepaalde is tevens van toepassing op de wijziging van prijzen, tenzij deze voorafgaand aan de wijziging contractueel tussen Partijen zijn overeengekomen.

14. Slotbepalingen
14.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin TOOGETHR gevestigd is.

14.2 Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst en deze algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven.

14.3 Onder ‘schriftelijk’ wordt in deze voorwaarden tevens begrepen e-mail en communicatie per fax, mits de identiteit van de afzender en de juistheid en volledigheid van de inhoud van de gedane mededeling voldoende vaststaat. Partijen zullen zich inspannen de ontvangst en inhoud van communicatie per e-mail te bevestigen.

14.4 De door TOOGETHR van of namens Opdrachtgever ontvangen of opgeslagen schriftelijke mededeling geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren doorOpdrachtgever.

14.5 Een Partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij. In afwijking hiervan is TOOGETHR steeds gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een moeder-, dochter- of zustermaatschappij.

----------

Personal data that we process as Toogethr
Toogethr is responsible for the processing of personal data as outlined in this privacy policy. For more information, or to start the process to exercise your rights, to report the (potential) breach of personal data or to contact our Data Protection Officer, you can use the email address support@toogethr.com

General
Toogethr processes your personal data because you use our services and/or because you personally supply them to us. Toogethr processes personal data in accordance with the applicable legislation and regulations, agreements with customers and suppliers, arrangements with the employees and the (privacy) policy within Toogethr and its companies. These data can, for instance, be related to your name and address details or your email address. But also the personal data that you actively supply, e.g. by sharing information with Toogethr in correspondence or by telephone; location details, details about your activities on our website, your surfing behaviour, et cetera. Toogethr keeps a register with which the legitimacy, transparency, purpose limitation and correctness of processing activities of personal data can be monitored in order that Toogethr can give account about this.

1. Purpose limitation
In general, Toogethr processes your personal data for the following purposes:
The shipment of products via our webshop.
The validation of “journeys” conducted.
The sending of reports about obtained results.
The sending of our newsletters.
The offer of customer support.
Informing you of changes in our services and products.  
The analysis of your behaviour on our website in order to thus improve the website.

2. How long we retain personal data
Toogethr does not retain your personal data longer than strictly required for the realization of the purposes for which your data are collected. We established the retention periods for the various categories of personal data in our processing registers. Toogethr shares your personal data with third parties if this is required for the implementation of the agreement concluded with you and to comply with potential statutory obligations. In other instances, Toogethr only supplies your personal data to other parties if you gave express consent to this.

We conclude a processing agreement with organizations that process your personal data under the authority of Toogethr in order to ensure a similar level of security and confidentiality of your data. Toogethr remains responsible for the said processing. Toogethr shall not sell collected data to other parties without written consent.

3. Cookies, or comparable techniques, that we use
Toogethr uses functional, analytical and tracking cookies. A cookie is a small text file that is stored in the browser of your computer, tablet or smartphone during the first visit to our website. Toogethr uses cookies with merely technical functionality. They ensure that the website operates properly and that, for instance, your preferred settings are remembered. These cookies are also used to have the website operate properly and to be able to optimize it. Moreover, we place cookies that keep track of your surfing behaviour in order that we can offer you customized content and advertisements.

During your first visit to our website, we have already informed you of these cookies and asked consent for their placing. You can deregister for cookies by configuring your browser in such a way that it no longer stores cookies. In addition, you can also delete all the information that was stored previously via the settings of your browser. You can find an explanation via veilig internetten

Third parties also place cookies on our website. For instance advertisers and/or media companies. If you arrive at the website or application of a third party via a digital service of Toogethr then the terms and conditions and privacy rules of the relevant organization are applicable. As the occasion arises we advise you to consult the privacy statement of this partner and/or the third party.

4. Inspect, correct or delete data
You are entitled to inspect, correct or have your personal data deleted. In addition, you are entitled to revoke your potential consent to the data processing, object to the processing of your personal data and you are entitled to data portability.

You can send a request for inspection, correction, deletion, data portability, revocation of your consent or objection to the processing of your personal data to support@toogethr.com. To be certain that the request for inspection is made by you, we ask you to include a copy of your identity document or passport. Black out the Machine Readable Zone (MRZ), i.e. the bar with numbers at the bottom of the identity document and passport, the document number and your civil service number (BSN) on this copy. The latter to protect your privacy. You receive an answer to your email from us within 2 days. Your request is, in any case, handled within 4 weeks.

You can also object to the receipt of information of direct offers from Toogethr by email, telephone, post and/or SMS; you can also send this kind of request to support@toogethr.com.

5. How we secure personal data
Toogethr takes appropriate technical and organizational measures to prevent abuse, unauthorized access, undesired disclosure and unauthorized change of your personal data.
Personal data are exclusively accessible to employees of Toogethr if this is required for the performance of their activities. Toogethr shall, however, not be liable for unlawfully obtained access to computers or files, viruses or other unlawful programs or files, or any other results of the availability of data to Toogethr.

We appreciate it if potential vulnerabilities are reported. If you are under the impression that your data are not secured properly or if there are indications of abuse then you can, moreover, always contact us via support@toogethr.com.

6. Change of this Privacy Statement
Toogethr reserves the right to make changes in this Privacy Statement; the latest version is always available via this page. We advise you to regularly consult this Privacy Statement in order that you always know how Toogethr processes personal data. This Privacy Statement was last changed on 1 April 2019.

 

GENERAL TERMS AND CONDITIONS TOOGETHR February 2019

Table of Contents
1. Offer and acceptance
2. Supply of the Services
3. Provisions about maintenance
4. Provisions about remote support
5. Installation and configuration
6. Development of works
7. Delivery and acceptance
8. Intellectual property rights
9. Prices and payment
10. Confidentiality
11. Liability
12. Term and termination
13. Changes in the agreement
14. Final provisions
15. Downloads

1. Applicability of general terms and conditions, offer and acceptance
1.1 These general terms and conditions are applicable to any and all propositions, agreements, and proposals that derive from the same by and between TOOGETHR in Utrecht, registered in the Trade Register of the Chamber of Commerce under number 66724821, and its other parties, the latter hereinafter referred to as the ‘Client’.

1.2 Provisions or general terms and conditions of the Client are expressly not applicable and are, to the extent that the Client refers to the same, expressly rejected by TOOGETHR. Only the terms and conditions of the Client expressly accepted by TOOGETHR in writing are applicable.

1.3 TOOGETHR prepares an offer in which TOOGETHR indicates what activities, hereinafter referred to as the ‘Services’, TOOGETHR offers to perform for the Client, what is included with the Services and what amount shall be payable for it. Only the description of the Services included in the offer has a binding effect.

1.4, In general, the Services include maintenance on the hardware and/or software of the Client, configuration and installation of hardware and/or software for the benefit of the Client, the development of customized software at the request of the Client, delivery of hardware, delivery of licensed software, the delivery of remote support, the delivery of support on location to employees of the Client and everything that is related to the same. Other activities are only performed if this is mentioned in the offer.

1.5 An offer is entirely subject to contract and valid until it is revoked by TOOGETHR unless indicated otherwise in the offer. TOOGETHR can never be held to accept acceptance after the said period, however, if TOOGETHR does proceed accordingly, then the offer is yet accepted.

1.6 The agreement is concluded at the moment that the communication comprising acceptance of the offer by the Client is received by TOOGETHR. This communication can be sent by email.

1.7 If the Client does not expressly indicate to agree with the offer, but nonetheless agrees, or creates this impression, that TOOGETHR performs activities that fall within the description of the Services then the offer is deemed to have been accepted. This also applies when the Client requests TOOGETHR to perform certain activities without waiting for a formal offer.

1.8 In case of requests for contract extras TOOGETHR shall issue an appropriate offer or perform the same at the prices then stipulated with the Client, at additional costs.  

2. Delivery of the Services
2.1 After the agreement has been concluded the Services shall be performed by TOOGETHR as soon as possible in conformity with the offer, in consideration of reasonable wishes of the Client. Without prejudice to the provisions set forth in article 2.8 of these General Terms and Conditions, TOOGETHR is always authorized to hire third parties for the performance of the Services and to grant sub-licenses to the Client instead of licenses. This shall never result in a shortcoming on the part of TOOGETHR and TOOGETHR thus complies correctly with the agreement with the Client.

2.2 The Client is held to do and omit everything that is reasonably appropriate and required to enable the correct and timely performance of the Services. The Client particularly ensures that any and all data of which TOOGETHR indicates that they are required, or of which the Client should reasonably understand that they are required, for the performance of the Services are made available to TOOGETHR in a timely fashion.

2.3 A period for the completion of the contract, or parts of the contract, specified by TOOGETHR is mere of an indicative scope unless the nature or the content of the agreement expressly indicates otherwise. In case of an overstepping of the specified period, the Client must give TOOGETHR written notice of default and grant TOOGETHR a period of at least thirty (30) days to yet comply.

2.4 Unless stipulated otherwise, the performance of tests, the application of permits and exemptions, the implementation of instructions of the Client and the verification of whether statutory or quality standards are met do not pertain to the contract or fall under the responsibility of TOOGETHR.

2.5 The Client shall provide TOOGETHR access to any and all locations, services and accounts managed by the same (e.g. web hosting accounts) that TOOGETHR reasonably requires to supply the Services.

2.6 TOOGETHR supplies the Services accurately, properly and in the best way possible. Without prejudice to the provisions set forth in article 2.8 of these General Terms and Conditions, TOOGETHR is always entitled to hire third parties for the performance of the Services. TOOGETHR is and remains the contractual other party responsible and liable vis-à-vis the Client in connection with the concluded agreement unless the situation as intended in article 2.8 of these General Terms and Conditions occurs.

2.7 TOOGETHR is entitled but never held, to examine the correctness, completeness or coherence of the source materials, requirements or specifications made available to the same and in case of the observance of potential inaccuracies suspend the stipulated activities up to the moment that the Client has removed the relevant inaccuracies.

2.8 Unless stipulated otherwise, TOOGETHR is not a party to the delivery of services of third parties, e.g. software licenses or hosting, that are required with the Services, neither if TOOGETHR purchases the said services for the benefit of the Client. With software licenses delivered with the Service, it depends on the supplier whether TOOGETHR is the contractual party of the Client or the supplier. TOOGETHR shall inform adequately about this.

2.9 TOOGETHR is entitled not to (temporarily) deliver the Services or in a limited fashion, in other words: to fully or partly suspend its obligations vis-à-vis the Client if the Client does not comply with an obligation pursuant to the agreement vis-à-vis TOOGETHR or acts in violation of these General Terms and Conditions.

3. Provisions about maintenance
3.1 Maintenance is understood as having the Services and/or software operating in conformity with the offer or further arrangements, and more, in general, the remedy of errors.

3.2 TOOGETHR shall make an effort to perform the maintenance in the best way possible, however, it often depends on its supplier(s) and third parties for updates, error remedy software ('patches') or spare parts. TOOGETHR is entitled not to install certain updates or patches if this does, at its discretion, not benefit a correct operation of the software or is not in the interest of the Client.

3.3 As part of the maintenance TOOGETHR shall make an effort to remedy errors regarding the delivered Services and thereto-pertaining software. In this respect, TOOGETHR does, however, depend on the supplier(s) and third parties. In case of new functionality or changes that may essentially change the performance of the software TOOGETHR shall have prior consultations about this with the Client.

3.4 The Client can communicate changes and/or functionalities of the software to TOOGETHR. TOOGETHR is always entitled to refuse a request if, at its discretion, it is not feasible or may hinder a proper operation or availability of the software.

3.5 If at the discretion of a supplier of TOOGETHR, a requested change may have an adverse effect on the operation or the security of the software then TOOGETHR shall report this to the Client in writing.

4. Provisions about remote support
- Expired -

5. Installation and configuration
5.1 If licenses of third parties are required for the use of software then the Client shall purchase these licenses and ensure that the provisions included in the same are complied with strictly. The Client indemnifies TOOGETHR against claims for third parties regarding installation and licenses of the software, barring to the extent that the claims are the result of information or (sub-) licenses supplied by TOOGETHR.

6. Development of works
6.1 If a Service extends to the development, configuration and/or adjustment of websites, data files, software, documentation, recommendations, reports, analyses, designs, texts, photos, films, audio recordings, images, audio-visual material, logos or corporate identities (hereinafter referred to as the ‘Works’) then TOOGETHR is unless stipulated otherwise, entitled to use images, software and components of third parties during the development, configuration or adjustment of Works.

6.2 TOOGETHR is allowed to use open source software of which the rights belong to third parties. This implies, inter alia, that TOOGETHR can deliver open-source software to the Client and can process open-source software in Works that TOOGETHR develops or adjusts in the context of a Service. If the license of certain open source software implies that the Client can only distribute (parts of) software as open-source then TOOGETHR shall inform the Client sufficiently about any and all applicable licensing conditions.

6.3 After delivery the responsibility for correct compliance with the relevant licenses of third parties during the use of the developed Works is vested in the Client.

7. Delivery and acceptance
7.1 After the performance of the implementation activities or parts of it TOOGETHR shall deliver the result when this does, in its professional opinion, comply with the specifications or is suitable for use.

7.2 The Client must then, within a reasonable period after delivery, evaluate the delivered goods and approve or reject the same. If the Client does not reject the delivered goods within the said period then the delivered goods are deemed to have been accepted.

7.3 If an implementation service or work is delivered in phases then the Client must after delivery of every phase issue the approval or rejection of the part of the Service or the work of the said phase in the manner as determined in the previous paragraph. The Client cannot base approval or rejection in a later phase on aspects that have already been approved in an earlier phase.

7.4 If the Client fully or partly rejects the delivered goods then TOOGETHR shall make an effort to remove the reason for the rejection as soon as possible if the said rejection is founded. TOOGETHR can do this by revising the result or by indicating in a substantiated manner why the reason is not relevant. The Client then again has a reasonable period to approve or reject the revision or substantiation.

7.5 After acceptance of the delivered goods each and every liability for defects of the delivered goods expires, unless TOOGETHR was familiar or had to be familiar with the defect at the time of acceptance. Each and every liability for defects does, in any case, expire after a period of one year has elapsed since the termination of the Agreement, for any reason whatsoever.

8. Intellectual property rights
8.1 Any and all intellectual property rights in respect of any and all Services, software or Works developed or delivered by TOOGETHR in the context of the agreement are exclusively vested in TOOGETHR or its licensors. Exclusively of expressly indicated in the offer or expressly stipulated separately can rights be transferred to the Client.

8.2 The Client exclusively acquires the user rights and authorities that derive from the scope of the agreement or that are granted in writing and for the remainder, the Client shall not reproduce or disclose materials of the Works or other results of Services. Each and every use, reproduction or disclosure of the materials that fall outside the scope of the agreement or the granted user rights is qualified as an infringement of the copyrights. The Client shall forfeit an immediately claimable penalty that is not susceptible to judicial moderation of € 25,000 (in words: twenty-five thousand euros) per infringing act to TOOGETHR. This does not alter the right of TOOGETHR to claim compensation for its damages resulting from the infringement or to impose other legal measures in order to terminate the infringement.

8.3 The Client is entitled to make changes in the Works in respect of which it acquires a user right, however only if that was expressly included in the agreement.

8.4 The Client is not entitled to a copy of source files of delivered Services, software or Works unless this was expressly and unambiguously established in writing in the agreement.

8.5 The Client is not allowed to remove or change any indication regarding copyrights, trademarks, trade names or other intellectual property rights from the materials, including indications regarding the confidential nature and confidentiality of the materials.

9. Prices and payment
9.1 The Client purchases the Services or software:
1. on a subscription basis, i.e. a fixed amount per year based on the stipulated community size, this amount must be paid in advance; and/or  
2. potentially supplemented with costs on a project basis, i.e. a fixed amount per project of which 100% must be paid in advance; and/or
3. on the basis of implementation costs, i.e. a non-recurring fixed amount to render the system ready for use. This amount must be paid in advance.

9.2 During the term consultations shall take place between TOOGETHR and the Client that are related to the specific Contract, barring urgent circumstances.

9.3 TOOGETHR shall send a digital invoice to the Client for the amounts payable by the Client.

9.4 Unless stipulated otherwise in the agreement, the payment term of digital invoices of TOOGETHR is one month after the date of the invoice. If the Client does not pay in a timely fashion then the Client shall, after the expiry of the said term, be in default by operation of law without any notice of default being required for this. If a payable amount is not paid within the payment term then the statutory (commercial) interest shall be payable in the outstanding amount of the invoice.

9.5 If the Client is of the opinion that (a part of) a digital invoice is incorrect then the Client must report this to TOOGETHR within the payment term. The payment obligation of the disputed (but not the remaining) amount is suspended until TOOGETHR has examined the notification. If it becomes apparent after examination by TOOGETHR that the dispute was wrong then the Client must yet pay the disputed amount within seven days.

9.6 In case of late payment the Client is, apart from the payable amount and the interest accrued on the same, held to fully reimburse both the extrajudicial and the judicial (collection) costs, including the fees for lawyers, bailiffs and collection agencies. Moreover, TOOGETHR is, as the occasion arises, entitled to charge administration costs at € 50.

9.7 The claim for payment immediately falls due if the Client is declared insolvent, applies for suspension of payment or a general attachment is imposed on asset components of the Client, the Client passes away, enters into liquidation or is dissolved.

10. Confidentiality
10.1 The parties shall handle information that they provide to each other before, during or after the implementation of the agreement confidentially if the said information is marked as confidential or if the receiving party understands or should understand that the information was meant to be confidential. The parties also impose this obligation on their employees as also on the third parties hired by them for the implementation of the agreement.

10.2 TOOGETHR shall make an effort to avoid that it takes note of data that the Client stores and/or distributes via the hardware or software to which the Services are related unless this is required for a proper implementation of the agreement or if TOOGETHR is held to do so pursuant to a statutory provision or a judicial order. As the occasion arises, TOOGETHR shall make an effort to limit knowledge of the data as much as possible, to the extent that this is within its control.

10.3 TOOGETHR can use the knowledge that it gained during the implementation of the agreement for other contracts, to the extent that in this respect information of the Client is not made available to third parties in violation of the confidentiality obligations.

10.4 The obligations pursuant to this article also remain in full force and effect after termination of the agreement, for any reason whatsoever, and the latter as long as the party that supplies the information can reasonably claim the confidential nature of the information.

11. Liability
11.1 TOOGETHR shall only be liable vis-à-vis the Client in case of an attributable failure to comply with the agreement and exclusively for alternative compensation, i.e. compensation for the value of the omitted performance.

11.2 Each and every liability of TOOGETHR for any form of damages is excluded, including, but not limited to, additional compensation in any form whatsoever, compensation for indirect damages or consequential damages, damages due to lost turnover or profit, damages due to a loss of data as well as damages due to an overstepping of periods as a result of changed circumstances.

11.3 The liability of TOOGETHR on account of an attributable failure to comply with the agreement only arises if the Client gives TOOGETHR direct and proper written notice of default, in the course of which a reasonable period is imposed to remedy the failure, and TOOGETHR also continues failing to comply with its obligations after the said period. The notice of default must contain a description of the failure that is as detailed as possible in order that TOOGETHR is able to react to it adequately.

11.4 In case of force majeure, including in any case disruptions or failures of the internet, the telecommunications infrastructure, power failures, domestic disturbances, mobilization, war, traffic difficulties, industrial action, lock-out, business disruptions, stagnation in the supply, fire, flooding, import and export restrictions and in the event that TOOGETHR is, due to its own suppliers, regardless of the relevant reason, not able to deliver as a result of which compliance with the agreement can reasonably not be required of TOOGETHR, the implementation of the agreement shall be suspended or the agreement shall be terminated if the situation of force majeure has continued for more than ninety days, all without any obligation to pay compensation.

12. Term and termination
12.1 The agreement is concluded for an open term unless expressly stipulated otherwise between the parties in the agreement.

12.2 Termination takes place as included in the agreement / signed proposal. Termination takes place effective from the end of the calendar month in which termination takes place. There is a question of a continuing performance agreement if a term at the start of the said continuing performance agreement of more than one year was stipulated.

12.3 After notice, termination or rescission, for any reason whatsoever, TOOGETHR shall be entitled to, immediately after the date that the agreement expires, delete any and all data retained for the benefit of the Client unless statutory provisions impose otherwise on TOOGETHR. TOOGETHR is, as the occasion arises, not held to provide the Client with a copy of the said data free of charge.  

12.4 The agreement comes to an end automatically if a party is declared insolvent, applies for suspension of payment or a general attachment is imposed on its assets, passes away or is dissolved.

13. Changes in the agreement
13.1 Changes in the agreement concluded by and between the Parties is only possible and legally valid if the said changes are expressly stipulated in writing.

13.2 If the agreement is a continuing performance agreement then TOOGETHR is, however, entitled to adjust or expand these general terms and conditions once every calendar year. To this end, it must inform the Client at least two months before the adjustments or expansions shall take effect. Changes in the general terms and conditions do not affect the specific arrangements between the Parties and neither affect the essence of the performances to be delivered by TOOGETHR.

13.3 If the Client objects within the period of two months, as intended in article 13.2 of these general terms and conditions, then TOOGETHR shall consider whether it wants to revoke the objectionable adjustments or expansions or not. TOOGETHR shall communicate the said decision to the Client. If TOOGETHR does not want to revoke the adjustments or expansions that are objectionable to the Client then the Client is entitled to terminate the agreement effective from the start date of the changed general terms and conditions, unless the change is of such minor importance that it does not justify this kind of termination of the agreement.

13.4 TOOGETHR can implement changes in these general terms and conditions at any time if they are necessary due to amended statutory provisions. These kinds of changes do not entitle the Client to terminate or otherwise rescind the agreement.

13.5 The provisions set forth in this article – Changes in the agreement – are equally applicable to the change of prices, unless they were stipulated contractually between the Parties prior to the change.

14. Final provisions
14.1 Dutch law is applicable to this agreement. To the extent that mandatory statutory rules do not prescribe otherwise, any and all disputes that may arise further to this agreement are brought to the cognizance of the competent Dutch court for the district where TOOGETHR holds its corporate seat.

14.2 If a provision of this agreement appears to be invalid then this shall not affect the validity of the entire agreement. As the occasion arises the Parties shall establish a new provision (new provisions) by way of replacement, which best approaches the intention of the original agreement and these general terms and conditions.

14.3 For the purpose of these terms and conditions ‘in writing’ is also understood as email and communication by facsimile, provided that the identity of the sender and the correctness and completeness of the content of the communication is sufficiently proven. The Parties shall make an effort to confirm the receipt and content of communication by email.

14.4 The written communication received from or on behalf of the Client or retained by TOOGETHR qualifies as authentic, barring evidence to the contrary to be furnished by the Client.

14.5 A Party is only entitled to transfer its rights and obligations pursuant to the agreement to a third party with the prior written consent of the other Party. In derogation from the foregoing, TOOGETHR shall always be authorized to transfer its rights and obligations from the agreement to a parent company, subsidiary or sister company.