Algemene voorwaarden

Versie: juni 2020

1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden, offerte en aanvaarding

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en voorstellen die daaruit voortvloeien tussen TOOGETHR te Utrecht, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 66724821 en haar wederpartijen, die laatste hierna te noemen: ‘Opdrachtgever’.

1.2 Bepalingen of algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitdrukkelijk niet van toepassing en worden, voor zover Opdrachtgever daarnaar verwijst, uitdrukkelijk door TOOGETHR van de hand gewezen. Enkel door TOOGETHR uitdrukkelijk schriftelijk aanvaarde voorwaarden van Opdrachtgever zijn van toepassing.

1.3 TOOGETHR stelt een offerte op waarin TOOGETHR aangeeft welke werkzaamheden, hierna te noemen: ‘de Diensten’, TOOGETHR aanbiedt te verrichten voor Opdrachtgever, wat bij de Diensten inbegrepen is en welk bedrag daarvoor verschuldigd zal zijn. Uitsluitend de in de offerte aangegeven omschrijving van de Diensten is bindend.

1.4 In het algemeen omvatten de diensten levering en onderhoud van de TOOGETHR software ten behoeve van Opdrachtgever, levering van software onder licentie, het leveren van ondersteuning op afstand, en al hetgeen daarmee samenhangt. Andere werkzaamheden worden alleen verricht indien dit in de offerte vermeld is.

1.5 Een offerte is geheel vrijblijvend en geldig tot deze wordt ingetrokken door TOOGETHR, tenzij anders aangegeven in de offerte. TOOGETHR kan nimmer verplicht worden een aanvaarding na deze periode aan te nemen, maar indien TOOGETHR daartoe overgaat, is de offerte alsnog aanvaard.

1.6 De overeenkomst komt tot stand op het moment waarop de mededeling inhoudende aanvaarding van de offerte door Opdrachtgever wordt ontvangen door TOOGETHR. Deze mededeling kan per e-mail worden gedaan.

1.7 Indien Opdrachtgever niet expliciet aangeeft akkoord te gaan met de offerte, maar er desondanks mee instemt, of die indruk wekt, dat TOOGETHR werkzaamheden verricht die binnen de omschrijving van de Diensten vallen, dan wordt de offerte als aanvaard beschouwd. Dit geldt ook wanneer Opdrachtgever TOOGETHR verzoekt bepaalde werkzaamheden te verrichten zonder een formele offerte af te wachten.

1.8 TOOGETHR zal bij verzoeken om meerwerk een passende offerte uitbrengen, dan wel deze uitvoeren tegen de op dat moment met de Opdrachtgever overeengekomen prijzen, tegen meerkosten.

2. Levering van de Diensten

2.1 Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen zullen de Diensten zo spoedig mogelijk door TOOGETHR uitgevoerd worden conform de offerte, daarbij rekening houdend met redelijke wensen van Opdrachtgever. Onverminderd het bepaalde in artikel 2.8 van deze Algemene Voorwaarden is TOOGETHR steeds gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten derden in te schakelen en in plaats van licenties sublicenties te verstrekken aan Opdrachtgever. Dit levert aan de zijde van TOOGETHR nimmer een tekortkoming op en TOOGETHR komt daarmee de overeenkomst met Opdrachtgever correct na.

2.2 Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en na te laten wat redelijkerwijs wenselijk en nodig is om een juiste en tijdige uitvoering van de Diensten mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan TOOGETHR aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Diensten, tijdig aan TOOGETHR worden verstrekt.

2.3 Een door TOOGETHR opgegeven termijn voor het volbrengen van de opdracht, of delen van de opdracht, heeft slechts een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst uitdrukkelijk anders blijkt. De Opdrachtgever dient TOOGETHR in het geval van overschrijding van de opgegeven termijn schriftelijk in gebreke te stellen en aan TOOGETHR een termijn van minimaal dertig (30) dagen te gunnen om alsnog na te komen.

2.4 Tenzij anders is overeengekomen behoren het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en ontheffingen, het uitvoeren van instructies van de Opdrachtgever en het nagaan of aan wettelijke of kwaliteitsnormen wordt voldaan, niet tot de opdracht of verantwoordelijkheid van TOOGETHR.

2.5 Opdrachtgever zal TOOGETHR toegang geven tot alle plaatsen, diensten en accounts onder haar beheer (zoals webhosting accounts) die TOOGETHR redelijkerwijs nodig heeft om de Diensten te leveren.

2.6 TOOGETHR voert de Diensten zorgvuldig, degelijk en zo goed mogelijk uit. Onverminderd het bepaalde in artikel 2.8 van deze Algemene Voorwaarden heeft TOOGETHR steeds het recht om voor de uitvoering van de Diensten derden in te schakelen. TOOGETHR is en blijft ter zake van de gesloten overeenkomst naar Opdrachtgever toe de verantwoordelijke en aansprakelijke contractuele wederpartij, tenzij zich de situatie als bedoeld in artikel 2.8 van deze algemene voorwaarden voordoet.

2.7 TOOGETHR is gerechtigd, maar nimmer verplicht, de juistheid, volledigheid of samenhang van de aan hem ter beschikking gestelde bronmaterialen, eisen of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen. 2.8 Tenzij anders overeengekomen is TOOGETHR geen partij bij de levering van diensten van derden, zoals softwarelicenties of hosting die nodig zijn bij Diensten, ook niet indien TOOGETHR deze diensten afneemt ten behoeve van Opdrachtgever. Bij als Dienst geleverde software licenties is het afhankelijk van de leverancier of TOOGETHR de contractuele wederpartij van Opdrachtgever is of de leverancier. TOOGETHR zal hierover adequaat informeren.

2.9 TOOGETHR heeft het recht de Diensten (tijdelijk) niet of beperkt te leveren, met andere woorden: haar verplichtingen jegens Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk op te schorten, als Opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting tegenover TOOGETHR niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden.

3. Bepalingen over onderhoud

3.1 Onder onderhoud wordt verstaan het laten functioneren van de Diensten en/of software conform de offerte of nadere afspraak, en meer algemeen het herstellen van fouten.

3.2 TOOGETHR zal zich inspannen het onderhoud zo goed mogelijk uit te voeren, maar is daarbij vaak afhankelijk van haar leverancier(s) en derden voor updates, foutherstelsoftware ('patches') of reserve.onderdelen. TOOGETHR is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte werking van de software niet ten goede komt of niet in het belang is van Opdrachtgever.

3.3 Als onderdeel van het onderhoud zal TOOGETHR zich inspannen om fouten ter zake van de geleverde Diensten en bijbehorende software te herstellen. TOOGETHR is hierbij echter afhankelijk van leverancier(s) en derden.

3.4 Opdrachtgever kan veranderingen en/of functionaliteiten aan de software van TOOGETHR kenbaar maken. TOOGETHR is steeds gerechtigd een verzoek te weigeren als deze naar haar oordeel niet haalbaar is of een goede werking of beschikbaarheid van de software kan belemmeren.

3.5 Indien naar het oordeel van een (toe)leverancier van TOOGETHR een verzochte verandering het functioneren of de veiligheid van de software negatief kan beïnvloeden, zal TOOGETHR dit schriftelijk melden aan Opdrachtgever.

4. Bepalingen over service & support

4.1 Indien voor het gebruik van de diensten en producten van TOOGETHR, service en onderhoud is afgesproken, dan is dit los vermeld in offerte/contract met de opdrachtgever. De volgende situaties worden in het kader van service en support niet gezien als verstoringen van de dienst:

- Onderbrekingen ten gevolge van wijzigingen aan de dienst op verzoek van opdrachtgever; o
Onderbrekingen waarbij specialisten van Toogethr of haar leveranciers geen toegang krijgen tot de apparatuur om reparatiewerkzaamheden te verrichten;
- Onderbrekingen ten gevolge van aanpassingen aan of verstoring van externe factoren
(o.a. stroomuitval, netwerkbeschikbaarheid, etc.);

5. Installatie en configuratie

5.1 indien voor het gebruik van de diensten bij Opdrachtgever een samenwerking / integratie met een derde partij en/of software licenties van derden noodzakelijk is/zijn, zal Opdrachtgever deze licenties afnemen en er voor zorgdragen dat alle benodigde bepalingen nageleefd worden. Opdrachtgever vrijwaart TOOGETHR voor aanspraken van derden betreffende installatie en/of licenties, behoudens voor zover de aanspraken het gevolg zijn van informatie of licenties geleverd door TOOGETHR

6. Ontwikkeling van werken

6.1 Indien een Dienst strekt tot het ontwikkelen, configureren en/of aanpassen van websites, databestanden, software, documentatie, adviezen, rapporten, analyses, ontwerpen, teksten, foto’s, films, geluidsopnamen, afbeeldingen, audiovisueel materiaal, logo’s of huisstijlen (hierna te noemen: “Werken”), heeft TOOGETHR, tenzij anders overeengekomen, het recht gebruik te maken van afbeeldingen, software en componenten van derden bij de ontwikkeling, configuratie of aanpassing van Werken.

6.2 Het is TOOGETHR toegestaan gebruik te maken van open source software waarvan de rechten bij derden liggen. Dit betekent onder meer dat TOOGETHR open source software mag leveren aan Opdrachtgever en open source software mag verwerken in Werken die TOOGETHR maakt of aanpast in het kader van een Dienst. Indien de licentie van bepaalde open source software met zich meebrengt dat Opdrachtgever (delen van) de software alleen als open source kan verspreiden, zal TOOGETHR Opdrachtgever afdoende informeren over alle van toepassing zijnde licentievoorwaarden.

6.3 Na oplevering ligt de verantwoordelijkheid op een correcte naleving van de betreffende licenties van derden bij het gebruik van de ontwikkelde Werken bij Opdrachtgever.

7. Oplevering en aanvaarding

7.1 TOOGETHR zal na uitvoering van de implementatie werkzaamheden of gedeelten daarvan het resultaat opleveren wanneer dit in haar professionele opinie voldoet aan de specificaties of geschikt is voor gebruik.

7.2 Opdrachtgever dient vervolgens binnen een redelijke termijn na oplevering het opgeleverde te evalueren en goed of af te keuren. Indien Opdrachtgever niet binnen deze periode het opgeleverde afkeurt, wordt het opgeleverde geacht te zijn aanvaard.

7.3 Indien een implementatie dienst of werk in fasen wordt opgeleverd, dient Opdrachtgever na oplevering van elke fase de goed-of afkeuring van het deel van de Dienst of het werk van die fase te geven op de wijze zoals in het vorige lid bepaald. Opdrachtgever mag een goed-of afkeuring in een latere fase niet baseren op aspecten die in een eerdere fase goedgekeurd zijn.

7.4 Indien Opdrachtgever het opgeleverde geheel of gedeeltelijk afkeurt, zal TOOGETHR zich inspannen de reden van afkeuring zo snel mogelijk weg te nemen, indien die afkeuring gegrond is. Dit kan TOOGETHR doen door het resultaat te reviseren of gemotiveerd aan te geven waarom de reden niet opgaat. Opdrachtgever heeft vervolgens wederom een redelijke termijn om de revisie of motivatie goed of af te keuren.

7.5 Na aanvaarding van het opgeleverde vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken in het opgeleverde, tenzij TOOGETHR het gebrek kende of had moeten kennen ten tijde van aanvaarding. In ieder geval vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken na verloop van een jaar na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook. 8. Rechten van intellectuele eigendom

8.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de overeenkomst door TOOGETHR ontwikkelde of geleverde Diensten, software of Werken berusten uitsluitend bij TOOGETHR of diens licentiegevers. Uitsluitend indien expliciet in de offerte vermeld of apart expliciet overeengekomen kunnen rechten overgedragen worden aan Opdrachtgever.

8.2 Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige zal Opdrachtgever de Werken of andere resultaten van Diensten materialen niet verveelvoudigen of openbaar maken. Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de materialen dat buiten de strekking van de overeenkomst of verleende gebruiksrechten valt, wordt beschouwd als een schending van het auteursrecht. Opdrachtgever zal een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van EUR 25.000 (zegge: vijfentwintigduizend euro) per inbreukmakende handeling betalen aan TOOGETHR. Dit doet niets af aan het recht van TOOGETHR om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen teneinde de inbreuk te doen beëindigen.

8.3 Opdrachtgever is gerechtigd wijzigingen in Werken aan te brengen die zij in gebruiksrecht krijgt, maar alleen als dat expliciet in de overeenkomst opgenomen is.

8.4 Opdrachtgever heeft geen recht op een kopie van bronbestanden van geleverde Diensten, software of Werken tenzij dit expliciet en ondubbelzinnig in de overeenkomst schriftelijk is vastgelegd.

8.5 Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen, inclusief aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de materialen.

9. Prijzen en betaling

9.1 Opdrachtgever neemt de Diensten (met inbegrip van software) af op:

1. Abonnementsbasis, dat wil zeggen een vast bedrag per periode gebaseerd op de overeengekomen omvang van het aantal gebruikers (gecontracteerde gebruikers), dit bedrag dient vooraf aan een overeengekomen periode voldaan te worden; en/of 2.
Aangevuld met eventuele variabele terugkerende kosten, dat wil zeggen een bedrag per actieve gebruiker boven het aantal gecontracteerde gebruikers en/of aangevuld met licentiekosten. Dit bedrag dient per periode achteraf voldaan te worden. Hierbijvoor hanteert TOOGETHR de volgende definities:

a. een gebruiker wordt als ‘actief’ beschouwd wanneer die in de door Toogethr beschikbaar gestelde website en/of applicatie het aanmeldingsproces heeft doorlopen en/of staat geregistreerd als gebruiker;

b. op elke eerste dag van de kalendermaand ("het peilmoment") wordt het aantal actieve gebruikers binnen de community bepaald. Indien het aantal actieve gebruikers het overeengekomen aantal gecontracteerde gebruikers overschrijdt ("de overschrijding"), wordt die overschrijding voor de eerstvolgende maand vooruit gefactureerd met inachtneming van de volgende fair-use policy: facturatie volgt wanneer de overschrijding op de peildatum minimaal 5% ten opzichte van de gecontracteerde gebruikers in de direct daarvoor liggende periode bedraagt. Indien de overschrijding meer dan 5% bedraagt zal de totale overschrijding inclusief die 5% in rekening worden gebracht, ;

3. Aangevuld met eventuele kosten op projectbasis, dat wil zeggen een vast bedrag per project, dit bedrag dient vooraf voldaan te worden;

en/of 4. Aangevuld met eventuele kosten op regiebasis voor consultancy tegen een vastgesteld tarief. Dit bedrag dient achteraf voldaan te worden.

9.2 Gedurende de looptijd vindt overleg plaats tussen TOOGETHR en Opdrachtgever die relatie hebben tot de specifieke Opdracht, behoudens spoedeisende omstandigheden.

9.3 TOOGETHR zal voor de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen een digitale factuur sturen aan Opdrachtgever.

9.4 tenzij in de overeenkomst anders is bepaald is de betalingstermijn van digitale facturen van TOOGETHR een maand na de datum van de factuur. Indien Opdrachtgever niet tijdig betaalt, is hij na het verstrijken van deze periode van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Indien een verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke (handels)rente verschuldigd.

9.5 Indien Opdrachtgever meent dat (een gedeelte van) een digitale factuur onjuist is, dient hij dit binnen de betalingstermijn aan TOOGETHR te melden. De betalingsverplichting van het betwiste (maar niet het overige) wordt opgeschort totdat TOOGETHR de melding heeft onderzocht. Indien na onderzoek van TOOGETHR blijkt dat de betwisting onterecht was, dient Opdrachtgever binnen zeven dagen het betwiste alsnog te voldoen.

9.6 Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke (incasso)kosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. Bovendien is TOOGETHR in dit geval gerechtigd administratiekosten van EUR 50 in rekening te brengen.

9.7 De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

10. Geheimhouding

10.1 Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende Partij weet of behoort te weten dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst.

10.2 TOOGETHR zal zich inspannen om te vermijden dat zij kennis neemt van gegevens die Opdrachtgever opslaat en/of verspreidt via de hardware of software waar de Diensten op betrekking hebben, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de overeenkomst of TOOGETHR daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal TOOGETHR zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen haar macht ligt. 10.3 TOOGETHR mag de kennis die zij heeft opgedaan bij het uitvoeren van de overeenkomst gebruiken voor andere opdrachten, voor zover hierbij geen informatie van Opdrachtgever in strijd met verplichtingen omtrent vertrouwelijkheid beschikbaar komt voor derden.

10.4 De verplichtingen uit dit artikel blijven ook bestaan na beëindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de Partij die de informatie verstrekt redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

11. Aansprakelijkheid

11.1 TOOGETHR is slechts aansprakelijk tegenover Opdrachtgever in het geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst en uitsluitend voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie.

11.2 Iedere aansprakelijkheid van TOOGETHR voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder onder meer begrepen is aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade, schade wegens misgelopen omzet of winst, schade wegens verlies van gegevens alsook schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden.

11.3 De aansprakelijkheid van TOOGETHR wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever TOOGETHR direct en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn gesteld wordt om de tekortkoming weg te nemen, en TOOGETHR ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat TOOGETHR in staat is daarop adequaat te reageren.

11.4 In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, overheidsmaatregelen, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in-en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat TOOGETHR door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld, waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van TOOGETHR kan worden gevergd, zal de verplichting tot uitvoering van de overeenkomst voor Toogethr worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

12. Duur en opzegging

12.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij anders tussen partijen is in de overeenkomst uitdrukkelijk is overeengekomen.

12.2 Opzegging geschiedt zoals in de overeenkomst/ getekend voorstel is opgenomen. Opzegging geschiedt tegen het einde van de kalendermaand, waarin de opzegging plaatsvindt. Van een duurovereenkomst is sprake indien een looptijd bij aanvang van die duurovereenkomst van meer dan één jaar is overeengekomen.

12.3 Na opzegging, beëindiging of ontbinding om welke reden dan ook is TOOGETHR gerechtigd om per direct na de datum waarop de overeenkomst afloopt alle ten behoeve van Opdrachtgever bij hemzelf opgeslagen gegevens te wissen, tenzij wettelijke verplichtingen voor TOOGETHR anders luiden. TOOGETHR is niet verplicht in dat geval kosteloos Opdrachtgever een kopie van deze gegevens te verschaffen.

12.4 De overeenkomst eindigt automatisch indien een partij in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen krijgt gelegd, overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

13. Wijzigingen in overeenkomst

13.1 Wijzigingen op de tussen Partijen gesloten overeenkomst zijn slechts mogelijk en rechtsgeldig indien die wijzigingen uitdrukkelijk schriftelijk worden overeengekomen.

13.2 Indien de overeenkomst een duurovereenkomst is, is TOOGETHR echter eens per kalenderjaar gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig aan te passen of uit te breiden. Zij dient hiertoe minstens twee maanden voordat de aanpassingen of uitbreidingen effect zullen krijgen, mededeling te doen aan Opdrachtgever. Wijzigingen in de algemene voorwaarden raken de specifieke afspraken tussen Partijen niet en doen evenmin afbreuk aan de kern van de door TOOGETHR te leveren prestaties.

13.3 Indien Opdrachtgever binnen de periode van twee maanden, als bedoeld in artikel 13.2 van deze algemene voorwaarden, bezwaar maakt, zal TOOGETHR overwegen of zij de bezwaarlijke aanpassingen of uitbreidingen in wenst te trekken of niet. TOOGETHR zal van deze beslissing mededeling doen aan Opdrachtgever. Indien TOOGETHR de voor Opdrachtgever bezwaarlijke aanpassingen of uitbreidingen niet wenst in te trekken, heeft Opdrachtgever het recht de overeenkomst op te zeggen per de ingangsdatum van de gewijzigde algemene voorwaarden, tenzij de wijziging van dermate geringe betekenis is, dat die een dergelijke opzegging van de overeenkomst niet rechtvaardigt.

13.4 TOOGETHR mag op elk moment wijzigingen in deze algemene voorwaarden doorvoeren als deze noodzakelijk zijn vanwege gewijzigde wettelijke regelingen. Dergelijke wijzigingen geven Opdrachtgever geen recht de overeenkomst op te zeggen of anderszins te beëindigen.

13.5 Het in dit artikel – Wijzigingen in overeenkomst -bepaalde is tevens van toepassing op de wijziging van prijzen, tenzij deze voorafgaand aan de wijziging contractueel tussen Partijen zijn overeengekomen.

14. Slotbepalingen

14.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin TOOGETHR gevestigd is.

14.2 Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst en deze algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven.

14.3 Onder ‘schriftelijk’ wordt in deze voorwaarden tevens begrepen e-mail en communicatie per fax, mits de identiteit van de afzender en de juistheid en volledigheid van de inhoud van de gedane mededeling voldoende vaststaat. Partijen zullen zich inspannen de ontvangst en inhoud van communicatie per e-mail te bevestigen. 14.4 De door TOOGETHR van of namens Opdrachtgever ontvangen of opgeslagen schriftelijke mededeling geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.

14.5 Een Partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij. In afwijking hiervan is TOOGETHR steeds gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een moeder-, dochter-of zustermaatschappij.

15. Downloads

Deze versie bestaat uit 10 bladzijden en is beschikbaar op de website van TOOGETHR onder vermelding van Algemene Voorwaarden versie juni 2020