P2P Vervoersovereenkomst

Veilig en onbezorgd de weg op. It's better Toogethr!

Wij vinden het belangrijk dat je als collega’s zorgeloos bij elkaar in de auto kunt stappen. Natuurlijk gaan wij ervan uit dat jullie dit onderling prima zelf kunnen regelen. Zowel de automobilist als de passagier willen zich bij samen rijden op hun gemak voelen. Om je een handvat te geven, hebben we enige richtlijnen op een rij gezet. In het kort betekent dit het volgende.

Wanneer je bij elkaar in de auto stapt ga je een zogenaamde Peer-to-Peer (P2P) vervoersovereenkomst met elkaar aan. Dat is lang niet zo ingewikkeld als het wellicht klinkt. Het geeft antwoorden op hoe je wordt beloond en wat er gebeurt wanneer iemand niet komt opdagen.

Het is echt geen ramp als er een keer iets niet helemaal gaat zoals je bedoelde. Het is wel goed om te weten hoe we hiermee omgaan. Dat kun je lezen in onderstaande richtlijnen.

Heb je vragen? Wij zijn er voor je. Je kunt met ons chatten of e-mailen.

1. Introductie
Wanneer Automobilist en Passagier (hierna tezamen “Partijen” en elk afzonderlijk "Partij") via Toogethr afspreken een rit te delen, vormen die afspraken een ''Vervoersovereenkomst'' tussen Partijen. Op die Vervoersovereenkomst zijn deze "Afspraken Vervoer'' van toepassing. In deze Afspraken Vervoer gelden dezelfde definities als in de ''Gebruikersvoorwaarden'' voor Toogethr, waaraan Automobilist en Passagier eveneens gebonden zijn.

2. Automobilist
1. Automobilist zal in overeenstemming met de afgesproken rit de rit uitvoeren door een auto in te zetten en deze auto te besturen.
2. Automobilist zal geen vergoedingen van Passagier verlangen.
3. Automobilist draagt er zorg voor dat er in de in te zetten auto een officiële zitplaats beschikbaar is voor Passagier en eventueel overeengekomen medereizigers. Verder moet deze auto in veilige en schone staat verkeren, afdoende verzekerd zijn, indien nodig, APK gekeurd zijn, en maximaal acht zitplaatsen voor passagiers hebben.
4. Automobilist heeft een geldig rijbewijs en zal zich aan de verkeersregels houden.
5. Automobilist mag meer dan één Passagier meenemen op een rit, maar niet meer personen vervoeren dan het aantal beschikbare officiële zitplaatsen in de auto.
6. Automobilist verplicht zich rechtstreeks naar de bestemming te rijden, tenzij Partijen anders afspreken.
7. Automobilist valt  niet onder de Wet personenvervoer 2000 en hoeft dus niet te voldoen aan een onder die wet vereiste vergunning.

3. Passagier
1. Passagier zal zich aan de verkeersregels houden en tijdens de rit eventuele veiligheidsinstructies van Automobilist opvolgen.
2. Passagier is geen vergoedingen aan Automobilist verschuldigd.
3. Indien Passagier anders dan gebruikelijke bagage wenst mee te nemen dan dient dit vooraf afgestemd te worden met de automobilist. Het staat automobilist vrij het aanbod om passagier mee te nemen naar aanleiding hiervan in te trekken. Indien Passagier daardoor niet meerijdt, wordt dit beschouwd als een ''No-Show'' van Passagier.
4. De Vervoersovereenkomst kan inhouden dat Passagier één of meer medereiziger(s) meeneemt. Alleen Passagier is Partij bij de Vervoersovereenkomst, niet zijn eventuele medereiziger(s). Passagier staat ervoor in dat zijn medereizigers zich houden aan de Vervoersovereenkomst en deze Afspraken Vervoer.

4. No-show
1. Partijen zijn tijdig aanwezig op het ophaalpunt, tenzij Partijen een afwijkende vertrekplaats en/of -tijd afspreken.
2. Bij vertraging of een andere afwijking van de afspraak zullen Partijen elkaar daarover informeren. Het is aan Partijen om af te stemmen of zij akkoord gaan met deze afwijkende afspraken.
3. Indien de rit niet wordt uitgevoerd doordat één van de Partijen meer dan 15 minuten te laat is of in het geheel niet verschijnt, is sprake van "No-Show".
4. Toogethr controleert steekproefsgewijs op No-Show & zal op aanvraag vanuit een of beide benadeelde partijen onderzoek doen naar individuele gevallen. Indien er daadwerkelijk blijkt dat er een No-Show is, behoud Toogethr het recht om als volgt te handelen:
• In geval van No-Show van een Partij, hoeft de andere Partij daar niet op te wachten of anderszins daarmee rekening mee te houden.
• Ingeval van No-Show door Passagier en/of zijn eventuele medereiziger(s), zal de Automobilist de vergoeding (eenheden) ontvangen gelijk aan de situatie wanneer de rit wel zou zijn uitgevoerd.
• Ingeval van No-Show door Automobilist, zal de Passagier de vergoeding (eenheden) ontvangen gelijk aan de situatie wanneer de rit wel zou zijn uitgevoerd.
• In geval van een No-Show van een Partij zal de betreffende Partij een boete in de vorm van mindering van eenheden ontvangen gelijk aan het eenheden totaal van de betreffende Partij.

5. Duur en beëindiging Vervoersovereenkomst
1. De Vervoersovereenkomst komt uitsluitend tot stand wanneer (1) de ene Partij de andere Partij aanbiedt om op een aangegeven traject te rijden; én (2) de andere Partij dit verzoek vervolgens accepteert.
2. De Vervoersovereenkomst eindigt door uitvoering van de rit.
3. In onderling overleg (per SMS of email) kan de Vervoersovereenkomst voortijdig worden beëindigd, beide
4. Partijen hebben hierbij de verplichting een geannuleerde rit ook door te geven aan support@toogethr.com.
5. Indien een van der Partijen vanwege dwingende redenen niet in staat blijkt te zijn tot de uitvoering van deze overeenkomst, dan verplicht deze zich de andere Partij hierover zo tijdig mogelijk met opgave van reden te informeren.

6. Varia
1. Partijen  mogen elkaar naar eigen inzicht ratings en reviews geven via Toogethr en op de website. Partijen zullen daarbij de geldende wettelijke regels in acht nemen.
2. Op de Vervoersovereenkomst en deze Afspraken Vervoer is Nederlands recht van toepassing.
3. Als een geschil in verband met de Vervoersovereenkomst en deze Afspraken Vervoer niet op minnelijke wijze geregeld wordt, dan kan dit worden voorgelegd aan de rechter die naar Nederlands recht bevoegd is.

 

Eindgebruikerslicentie voor Toogethr

Omvang van het gebruiksrecht
1. Toogethr verstrekt via het abonnement een gebruiksrecht voor de Toogethr App (verder App). Dit gebruiksrecht is beperkt tot een aantal gebruikers en derhalve persoonsgebonden. De App mag alleen gebruikt worden op het apparaat waarop de App is gedownload en geïnstalleerd.
2. De gebruiker geeft toestemming aan Toogethr door het downloaden van de App om met de gebruiker te communiceren over de diensten van de App, maar ook tot communicatie met de gebruiker over Toogethr zelf en haar diensten, waaronder maar niet beperkt tot nieuwsbrieven, prijsvragen en awards.
3. Het doel van de App is het leveren van een dienst voor de zakelijke markt, het staat gebruikers uiteraard vrij om Toogethr te gebruiken op welke manier zij dat wil binnen de grenzen van deze voorwaarden en de wet.
4. Het is niet toegestaan;
1. De broncode van de App reverse te engineeren of de App te decompileren, behoudens voor zover dit bij bepaling van dwingend recht of toepasselijke open sourcelicentie is toegestaan;
2. De App in kopie te geven aan derden;
3. De App in sub licentie te geven of beschikbaar te stellen aan derden, middels verhuur, Software-as-a-Service constructies of anderszins;
4. Wijzigingen aan te brengen in de App, behoudens voor zover dit bij bepaling van dwingend recht is toegestaan;
5. Aanduidingen van Toogethr als rechthebbende op de App of delen daarvan te verwijderen of onleesbaar te maken.
5. Je mag een reservekopie van de App maken. Deze reservekopie mag je echter niet zelfstandig gebruiken of verhandelen of verspreiden anders dan in combinatie met de originele App.
6. Naast de hieronder opgenomen bepalingen kan Apple ’s Appstore voorwaarden stellen aan het verkrijgen van de App, het gebruiken daarvan en aanverwante zaken.
7. Naast de hieronder opgenomen bepalingen kan Google Play voorwaarden stellen aan het verkrijgen van de App, het gebruiken daarvan en aanverwante zaken.
8. Raadpleeg hiervoor de gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring van Apple ’s Appstore, Google Play, en eventueel van toepassing zijnde voorwaarden op de website van de betreffende aanbieder.

Vervoersovereenkomst tussen Automobilist en Passagier
1. Wanneer je via Toogethr met een andere Gebruiker afspreekt om een rit te delen, komt tussen jou en die andere Gebruiker rechtstreeks een Vervoersovereenkomst tot stand. Je stemt ermee in dat op deze Vervoersovereenkomst(en) tussen jou en de andere Gebruiker steeds de P2P vervoersovereenkomst van toepassing zijn.

Social Media Policy/Gedragscode Werkgever
1. Veel werkgevers hanteren een Social Media Policy of Social Media Gedragscode. Toogethr is een social kanaal gericht op zakelijk gebruik en daarmee zijn de betreffende voorwaarden van je werkgever dus ook van toepassing op het gebruik van de App. De specifieke voorwaarden kun je bij je werkgever opvragen.

Intellectueel eigendom
1. Alle rechten op de App, de bijbehorende documentatie en alle wijzigingen en uitbreidingen hierop liggen en blijven bij Toogethr. Je verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van deze overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige mag je de App niet gebruiken, verveelvoudigen of openbaar maken.
2. Alle (intellectuele) eigendomsrechten op enige informatie die deel uitmaakt van deze website of Toogethr, berusten te allen tijde bij ons of onze licentieverleners. Hieronder vallen ook door gebruikers geplaatste gegevens.
3. De App omvat open source software van derden. Hun respectieve rechthebbenden verlenen je een gebruiksrecht onder de betreffende open source licenties. Deze vind je in de handleiding. Deze eindgebruikerslicentie geldt niet op deze open source pakketten en niets uit deze eindgebruikerslicentie mag worden opgevat als een beperking van een recht aan je verleend onder een open source licentie.

Tegenprestatie

1. Het gebruiksrecht wordt op basis van een abonnement verstrekt.

Persoonsgegevens
1. De App verwerkt persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zullen worden verwerkt conform het privacy beleid dat op deze website is te vinden.

Updates
1. Toogethr brengt van tijd tot tijd updates uit die fouten kunnen herstellen of het functioneren van de App verbeteren.
2. Beschikbare updates voor de App zullen kenbaar worden gemaakt via notificatie vanuit Apple ’s Appstore, Google Play, waarbij het je verantwoordelijkheid is deze notificaties bij te houden. De updates worden eveneens via dit platform uitgevoerd, dit vereist een actieve internetverbinding.
3. Installatie van updates gebeurt met uw aparte toestemming. Voor een goede uitvoering van de updates is Toogethr afhankelijk van de beschikbaarheid van Apple ’s Appstore, Google Play, waarover Toogethr geen controle heeft. Toogethr is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor een juiste uitvoering van de updates. Geen aansprakelijkheid bestaat voor schade als gevolg van fouten die verholpen zijn in een niet geïnstalleerde update.
4. Een update kan voorwaarden stellen die afwijken van het in deze overeenkomst bepaalde. Dit word je altijd vooraf gemeld en je hebt dan gelegenheid de update te weigeren. Door installatie van een dergelijke update gaat je akkoord met deze afwijkende voorwaarden, welke dan deel uit zullen maken van deze overeenkomst.

Ondersteuning
1. Je bent zelf verantwoordelijk voor installatie en ingebruikname van de App en de bijbehorende webdienst.
2. Voor hulp bij het aanmaken van je Toogethr Account is onze helpdesk via support@toogethr.com. Raadpleeg voor de bereikbaarheid en openingstijden van de Toogethr helpdesk de website.
3. Heb je vragen of klachten over een Vervoersovereenkomst, dan kun je deze via je email aan support@toogethr.com indienen. Wij streven ernaar dat je vragen of klachten zo snel mogelijk worden beantwoord en in behandeling worden genomen.
4. Je kunt feedback geven over de App via Apple ’s Appstore, Google Play, waarna Toogethr zal beoordelen of er ondersteuning vereist is en je zo nodig contacteren.

Duur gebruiksrecht
1. Deze bepalingen treden in werking bij ingebruikname van de App en blijft dan van kracht tot en met de dag dat het gebruiksrecht eindigt doordat de overeenkomst op grond waarvan het gebruiksrecht is verstrekt eindigt.
2. Na beëindiging van de overeenkomst (om welke reden dan ook) dient elke gebruiker en gebruik van de App te worden gestaakt en gestaakt houden. Alle kopieën (inclusief reservekopieën) van de App dienen dan te worden verwijderd van al de systemen van de gebruiker.

Overige bepalingen
1. Toogethr verleent slechts de dienst voor automobilist en passagier om samen te kunnen rijden, zij is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de uitvoering hiervan noch voor (gevolg)schade die voortvloeit uit het samen rijden.
2. Op deze eindgebruikerslicentie is Nederlands recht van toepassing.
3. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Toogethr gevestigd is.
4. Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst gestalte wordt gegeven.
5. Toogethr mag haar rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst overdragen aan een derde partij die de betreffende bedrijfsactiviteiten of de auteursrechten op Toogethr van haar overneemt of uitvoert.