Privacy policy

Versie: juni 2020

Toogethr is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. Voor meer informatie, of om het proces te starten om uw rechten uit te oefenen, melding te maken van het (mogelijk) lekken van persoonsgegevens of contact op te nemen met onze Functionaris Gegevensbescherming, kunt u gebruik maken van het e-mailadres support@toogethr.com.

Algemeen

Toogethr verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Toogethr verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wet-en regelgeving, contracten met klanten en leveranciers, afspraken met de medewerkers en het (privacy)beleid binnen Toogethr en haar bedrijven. Deze gegevens kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op uw NAW.gegevens of emailadres. Maar ook op persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door in correspondentie of telefonisch informatie met Toogethr te delen; locatiegegevens, gegevens over uw activiteiten op onze website, uw surfgedrag, et cetera. Toogethr houdt een register bij waarmee de rechtmatigheid, transparantie, doelbinding en juistheid van verwerkingsactiviteiten van persoonsgegevens bewaakt kan worden, zodat Toogethr hier verantwoording over af kan leggen.

Doelbinding

In het algemeen verwerkt Toogethr uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het verzenden van producten via onze webshop.
- Het valideren van gemaakte “ritten”.
- Het verzenden van rapportages over behaalde resultaten.
- Het verzenden van onze nieuwsbrieven.
- Het bieden van klantondersteuning.
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
- Uw gedrag op onze website te analyseren om daarmee de website te verbeteren.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

Toogethr bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hebben de bewaartermijnen voor de verschillende categorieën van persoonsgegevens vastgelegd in onze verwerkingsregisters. Toogethr deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de met u afgesloten overeenkomst en om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen. In overige gevallen verstrekt Toogethr uitsluitend uw persoonsgegevens aan andere partijen indien u hiervoor nadrukkelijk toestemming hebt gegeven. Met organisaties die uw gegevens verwerken in opdracht van Toogethr, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Toogethr blijft verantwoordelijk voor deze verwerking. Toogethr zal verzamelde gegevens zonder schriftelijke toestemming niet verkopen aan andere partijen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Toogethr gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Toogethr gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen wij cookies die uw surfgedrag bijhouden, zodat wij op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Een uitleg kunt u vinden via: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/wat-zijn-cookies/

Op onze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of mediabedrijven. Als u via een digitale dienst van Toogethr terechtkomt op de website of applicatie van een derde partij zijn de voorwaarden en privacyregels van die organisatie van toepassing. Wij adviseren u in die gevallen de privacyverklaring van deze partner c.q. derde partij te raadplegen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het recht op gegevensoverdracht.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht, intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar support@toogethr.com Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door uzelf wordt gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs of paspoort met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, de Machine Readable Zone (MRZ) dat wil zeggen de strook met nummers onderaan het identiteitsbewijs en paspoort, het documentnummer en uw Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. U ontvangt van ons binnen 2 dagen een antwoord op uw mail. Uw verzoek wordt in ieder geval binnen 4 weken afgehandeld.

U kunt ook bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie of gerichte aanbiedingen van Toogethr via e.mail, telefoon, post en/of SMS; een dergelijk verzoek kunt u eveneens sturen naar support@toogethr.com.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Toogethr neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan. Persoonsgegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van Toogethr als dat nodig is voor de uitvoering van hun werkzaamheden. Toogethr is echter niet aansprakelijk voor onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan Toogethr.

Wij stellen het melden van mogelijke kwetsbaarheden op prijs. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, kunt u daarnaast altijd contact met ons zoeken via support@toogethr.com.

Wijziging van deze privacyverklaring

Toogethr behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring; de actuele versie is altijd via de website van Toogethr beschikbaar. Wij raden u aan deze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen zodat u altijd weet hoe Toogethr persoonsgegevens verwerkt.
Deze privacyverklaring is op 1 juni 2020 voor het laatst gewijzigd.